تعرفه ها طبق مصوبه ۱۵۲ و ۱۸۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشد

تعرفه ADSL

  • Eco-128
  • Eco-256
  • Eco-512
  • Eco-1024
  • Eco-2048
  • Eco-4096
  • ترافیک اضافه

مدت

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

میزان ترافیک

۰٫۵

۱

۱٫۵

۲٫۵

۳

۶

۱۰

۱۶

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قیمت

۴۰۵۰

۱۰۳۵۰

۱۸۹۰۰

۳۶۰۰۰

۱۳۹۰۰

۲۹۹۰۰

۵۲۹۰۰

۸۷۰۰۰

۲۰۰۰۰

۵۷۰۰۰

۱۰۸۰۰۰

۲۰۴۰۰۰

مدت

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

میزان ترافیک

۰٫۵

۱

۱٫۵

۲٫۵

۳

۶

۱۰

۱۶

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قیمت

۴۸۰۰

۱۲۶۰۰

۲۳۴۰۰

۴۵۰۰۰

۱۶۹۰۰

۳۵۴۰۰

۵۹۶۰۰

۹۶۰۰۰

۳۰۰۰۰

۸۵۵۰۰

۱۶۲۰۰۰

۳۰۶۰۰۰

مدت

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

میزان ترافیک

۰٫۵

۱

۱٫۵

۲٫۵

۳

۶

۱۰

۱۶

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قیمت

۶۳۰۰

۱۷۱۰۰

۳۲۴۰۰

۶۳۰۰۰

۱۸۹۰۰

۳۹۹۰۰

۶۸۶۰۰

۱۱۴۰۰۰

۴۵۰۰۰

۱۲۸۲۵۰

۲۴۳۰۰۰

۴۵۹۰۰۰

مدت

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

میزان ترافیک

۰٫۵

۱

۱٫۵

۲٫۵

۳

۶

۱۰

۱۶

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قیمت

۹۳۰۰

۲۶۱۰۰

۵۰۴۰۰

۹۹۰۰۰

۲۰۹۰۰

۴۷۷۰۰

۸۱۶۰۰

۱۳۸۹۰۰

۷۵۰۰۰

۲۱۳۷۵۰

۴۰۵۰۰۰

۷۶۵۰۰۰

مدت

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

میزان ترافیک

۰٫۵

۱

۱٫۵

۲٫۵

۳

۶

۱۰

۱۶

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قیمت

۱۳۸۰۰

۳۹۶۰۰

۷۷۴۰۰

۱۵۳۰۰۰

۲۳۹۰۰

۵۳۹۰۰

۹۳۶۰۰

۱۶۲۹۰۰

۱۲۵۰۰۰

مدت

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

میزان ترافیک

۰٫۵

۱

۱٫۵

۲٫۵

۳

۶

۱۰

۱۶

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قیمت

۱۸۶۰۰

۵۴۰۰۰

۱۰۶۲۰۰

۲۱۰۶۰۰

۲۹۹۰۰

۶۶۹۰۰

۱۱۷۹۰۰

۲۰۴۹۰۰

بسته ترافیک اضافه

نیم گیگابایت

یک گیگابایت

سه گیگابایت

پنج گیگابایت

ده گیگابایت

بیست گیگابایت

پنجاه گیگابایت

صد گیگابایت

قیمت بسته های ترافیک (تومان)

۱۸۰۰

۳۶۰۰

۱۰۸۰۰

۱۸۰۰۰

۳۲۰۰۰

۵۶۰۰۰

۱۱۲۰۰۰

۱۹۲۰۰۰